GDPR

Nařízení EU o ochraně osobních údajů/General Data Protection Regulation (GDPR)

dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen: Nařízení nebo GDPR), a proto společnost pod názvem MORAVIA COMFORT, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav, IČ:29368243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75931, sděluje, že ode dne 25. května 2018 Vám náleží níže uvedená práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností MORAVIA COMFORT, s.r.o..

Tímto sdělujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Podrobnosti najdete níže.

 

I.  Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost pod názvem MORAVIA COMFORT, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3356, 690 02 Břeclav, IČ:27631273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4921.

 

II.  Účel a základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • za účelem přijetí opatření v rámci Vašeho (nebo Vámi zastupované osoby) zájmu o spolupráci s námi, za účelem uzavření smlouvy a/nebo na základě Vámi uzavřené smlouvy s námi (podle čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR);
 • pro analytické účely, tj. výběr výrobků a služeb pro naše potřeby; optimalizaci našich procesů v oblasti nám dodávaných výrobků a poskytovaných služeb včetně podávání reklamací, což je naším oprávněným zájmem (podle čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR);
 • pro účely archivace (důkazu) k zabezpečení informací pro případ právní potřeby prokázání skutečností, což je naším oprávněným zájmem (podle čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR);
 • za účelem případného stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků, což je naším oprávněným zájmem (podle čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR);
 • za účelem posouzení a stanovení kvality nám dodávaných výrobků a poskytovaných služeb, což je naším oprávněným zájmem (podle čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR).

 

III.  Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Evidujeme údaje o právnických či podnikajících fyzických osobách, které jsou nezbytné za účelem realizace spolupráce, za účelem uzavření smlouvy a/nebo k plnění uzavřené smlouvy, a v této souvislosti také zpracováváme (pro zajištění komunikace), osobní údaje zaměstnanců či osob vystupujících v zastoupení či jménem právnických či podnikajících fyzických osobách, se kterými spolupracuje, zejména tyto druhy (typy) osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

IV.  Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím subjektů:

 1. Subdodavatelům čili subjektům, které využíváme při jejich zpracování, tj. účetním, právnickým, IT firmám, pojišťovnám, likvidátorům pojistných událostí, marketingovým agenturám.
 2. Jiným nezávislým příjemcům, tj. subjektům z naší kapitálové skupiny, jejichž nabídka doplňuje naši nabídku; obchodním partnerům, jejichž nabídka doplňuje naši nabídku a oprávněným subjektům na základě právních předpisů, policie, státní zastupitelství, soudy, exekuční orgány, správci daní.

 

V.  Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Českou republiku / EU / Evropský hospodářský prostor.

 

VI.  Doba uchovávání osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje získané za účelem uzavření smlouvy uchováváme po dobu vyjednávání smlouvy a do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste naposled s námi navázal/a kontakt ve věcí jejího uzavření.
 2. Vaše osobní údaje získané za účelem uzavření smlouvy zpracováváme do konce promlčecí doby k uplatnění nároku ze smlouvy.

VII.   Vaše práva

Máte:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí jejich kopií.
 2. Právo na opravu (doplnění) svých osobních údajů.
 3. Právo na výmaz osobních údajů.
 4. Pokud se domníváte, že není potřeba, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, pak můžete požádat o jejich výmaz.
 5. Právo na omezení zpracování: můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů výhradně pro jejich uchovávání nebo vykonávání činností s Vámi dohodnutých, jestliže se domníváte, že máme Vaše nesprávné osobní údaje nebo je zpracováváme neopodstatněně; nebo nechcete, abychom je vymazali, neboť je potřebujete pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků; nebo na dobu Vámi vznesené námitky proti tomuto zpracování.
 6. Právo na přenositelnost údajů: máte právo obdržet od nás v obecně používaném formátu Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl / poskytla. Můžete nám také pověřit předání těchto osobních údajů přímo jinému subjektu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: jestliže se domníváte, že se Vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu se zákonem, pak máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového úřadu.
 8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  VII.   Informace o požadavku / dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů.

  Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou naší spolupráce a v důsledku neposkytnutí osobních údajů nebude možné ji navázat nebo v ní pokračovat.

  Na e-mailovou adresu: info@moravia-comfort.cz můžete zasílat veškeré informace, návrhy, požadavky a připomínky týkající se zpracovávaných osobních údajů společností MORAVIA COMFORT, s.r.o..